ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ

  ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਂਅ

  ਮੰਡੀ

  ਜ਼ਿਲਾ

  ਰਾਜ

  ਮੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

  ਮੈਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ

  ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ