ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ
  ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਂਅ
  ਮੰਡੀ
  ਜ਼ਿਲਾ
  ਰਾਜ
  ਮੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
  ਮੈਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ
  ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ